ALGEMENE VOORWAARDEN DUTCH DEBT ADVISORS B.V.

 1. Dutch Debt Advisors B.V. (Dutchis een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het adviseren over en het begeleiden van allerhande transacties op het gebied van corporate finance. 

 

 1. Alle opdrachten beschouwt Dutch als uitsluitend aan haar verstrekt, ook indien een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 lid 1 BW wordt uitgesloten. 

 

 1. De door Dutch aangeboden dienstverlening omvat nadrukkelijk geen juridisch, regulatoir, fiscaal, boekhoudkundig of technisch advies. Alle door Dutch verstrekte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever; zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Dutch mogen haar adviezen niet met derden worden gedeeld of anderszins openbaar worden gemaakt, noch kunnen derden op dergelijke adviezen vertrouwen. 

 

 1. Dutch zal alle informatie die in het kader van een opdracht door de opdrachtgever aan haar wordt verstrekt vertrouwelijk behandelen en slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever (welke schriftelijke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden) delen met niet op enig moment bij de opdracht betrokken derden. Genoemde vertrouwelijkheid geldt niet voor zover (i) toepasselijk recht of enigerlei regelgeving of uitspraak van enige overheidsinstantie zich daartegen verzet, (ii) het delen van bepaalde informatie naar het oordeel van Dutch noodzakelijk is voor het voeren van verdediging in enigerlei procedure en/of onderzoek, of (iii) de betreffende informatie op of na de datum van aanvaarding van de betreffende opdracht openbaar is geworden anders dan door onrechtmatige openbaarmaking waarvan Dutch op het moment van openbaarmaking wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onrechtmatig was. 

 

 1. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verwerkt de partij de informatie conform deze verordening en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening. 

 

 1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Dutch omvatten het honorarium en de door Dutch in opdracht van opdrachtgever daadwerkelijk gemaakte kosten. Het honorarium van Dutch wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd maal het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Success fees worden separaat bepaaldDutch is alleen gerechtigd om het overeengekomen uurtarief gedurende de opdracht te wijzigen indien daar naar het oordeel van Dutch redelijkerwijs aanleiding toe bestaat en hierover na overleg tussen opdrachtgever en Dutch schriftelijke overeenstemming is bereikt.  

 

 1. Dutch declareert de kosten van uitvoering van de opdracht aan het einde van een kalendermaand. De betalingstermijn bedraagt standaard 30 dagen. 

 

 1. Dutch bewaart alle van de opdrachtgever ontvangen informatie en slaat deze op zorgvuldige wijze en – indien aan de orde – met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op. Dutch neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van/ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen. 

 

 1. Dutch is echter nooit aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het verlies of tenietgaan van deze informatie – al dan niet door cybercriminaliteit – , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Dutch of voortvloeit uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tenzij partijen anders overeenkomen, bewaart de opdrachtgever altijd het origineel of een kopie/back-up van de aan Dutch verstrekte informatie. 

 

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Dutch leidt, zal die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat gelijk is aan het door Dutch in het kader van de betreffende opdracht ontvangen honorarium (exclusief succes fees) vermenigvuldigd met een factor twee (2) en met een maximum van EUR 150.000,00. Dutch is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde winst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dutch. 

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Dutch aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn. 

 

 1. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Dutch, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Dutch werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering door Dutch van enige opdracht zijn ingeschakeld.

 

 1. Dutch zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever, maar is (behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Dutch) nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Opdrachtgever machtigt Dutch eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden. 

 

 1. De rechtsverhouding tussen Dutch en haar opdrachtgevers is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

Dutch Debt Advisors B.V. is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64168468